Affiliated Hospital

Jananayak Chandrashekhar University Teachers

Prof. Kalplata Pandey

Vice Chancellor

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh

S.L. Pal

Registrar

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh